Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu i przysługuje w razie śmierci:

 • osoby która jest ubezpieczona w ZUS lub KRUS, lub innej instytucji uprawnionej do
  wypłaty tego zasiłku.
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę
 • osoby która w dniu śmierci nie ma przyznanej emerytury lub renty, ale spełniającej
  warunki konieczne do ich pobierania
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, świadczenie
  przedemerytalne, rentę socjalną.
 • członka rodziny osób wymienionych w pkt 1-2.

Komu przysługuje zasiłek?

Zwrot kosztu za organizację pogrzebu (koszty muszą zostać wcześniej pokryte) przysługuje:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie/ powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej.
Artykul

"Śmierć jest ostatecznością życia, ale nie jest ostatecznością miłości."

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
Zasilek

Pomagamy w trudnych chwilach

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny w pełnej kwocie 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych
  kosztów pogrzebu;
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,
 • gminie,  powiatowi,
  osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych
  kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

  W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek
  pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do
  poniesionych kosztów pogrzebu.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 • Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu
  urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe
 • oryginały rachunków związanych z ponoszeniem kosztów za organizację pogrzebu,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzającego pokrewieństwo lub
  powinowactwo ze zmarłym/zmarłą,
 • dowód osobisty lub paszport – w przypadku osobistego składania dokumentów,
 • zaświadczenie potwierdzające opłatę składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kiedy złożyć dokumenty?

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym
terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.